பொருளடக்கம்

கீழே உள்ள இணைப்புகள் உங்களை குறிப்பிட்ட பக்கங்களுக்கு எடுத்து செல்லும் 


  1.  வேத கால தமிழ் ஜோதிடம் – ஜோதிடம் ஏன் பார்க்க வேண்டும்?
  2. ஜோதிட கணக்கீடு – பஞ்சாங்கம்
  3. ராசி மண்டலங்கள் மற்றும் அதன் தன்மைகள்
  4. நட்சத்திரங்கள் மற்றும் அதன் ராசிகள்
  5. ஜென்ம நட்சத்திரம் – ஜென்ம ராசி  – ஜென்ம லக்னம் – திதி – ருது – அயனம்
  6.  கிரகங்களின் இயற்கை தன்மைகள் – பலம் – இயக்கம்
  7. ஸ்தானம் – ராசி அமைவிடம் – ஸ்தான தன்மைகள்
  8. ஜெனன ஜாதகம்
  9. கோள்சாரம் [கோச்சாரம்]
  10. In Process…